Language

0(552) 611 61 57

info@bicergrup.com.tr

Başlangıca Geri Dön

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ve ekleri, veri sorumlusu Biçer Grup Shipping Agency tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10’da ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 

Belirtmek isteriz ki, Biçer Grup Shipping Agency olarak hissedar ve ortaklarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşteriler ve temsilci/çalışanlarının, müşteri adaylarının, tedarikçiler ve temsilcileri/çalışanlarının, tedarikçi adaylarının, iş ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin, stajyerler ve stajyer adaylarımızın, diğer ilgili 3. kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda işbu metin genel bir bilgilendirme sağlamayı amaçlamakta olup veri konusu kişi grubuna göre işlenen verilere, işleme ve aktarım amaçlarına ve kurum politikamıza ilişkin detaylı açıklamalara  adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Biçer Grup Shipping Agency, kişisel verileri, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirmesi yahut veri sahibinin açık rızası hukuki sebeplerine dayanarak fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplamaktadır.

 

Toplanan kişisel veriler KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olarak işlenmektedir.

 

Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi Ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Biçer Grup Shipping Agency, web sitesine erişen ve siteyi kullanan kişiler, talep ve öneride bulunmak, şikayetlerini iletmek amacıyla; ad, soyad, e-posta, mesaj, formun konusu şeklindeki bilgileri  Biçer Grup Shipping Agency" adresinde yer alan ‘’İletişim’’ sekmesi üzerinden doldurabilmektedirler.

 

Kullanıcılar/site ziyaretçileri paylaştıkları bu kişisel verileri tamamen kendi açık iradeleri ile ilettiklerini kabul ve beyan ederler. Bu kişisel veriler, ilgili kişilerin doldurmuş olduğu forma bağlı olarak talep ettiği konulara ilişkin sınırlı olarak işlenecektir.

 

Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, “trafik bilgileri”, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ilgili kurum veya kuruluşlar ile ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile ve talep edilmesi halinde adli birimler ile paylaşılmaktadır.

 

İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı "Biçer Grup Shipping Agency" adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Daima "EN İYİ" olmak vazgeçilmez hedefimizdir.

İLETİŞİM

T: +90 326 613 33 00

T: +90 552 611 41 57

A: Sakarya Mah. 1895 Sk. LİYA MARİN 1 B Blok Kat: 8 D: 30 İskenderun / HATAY

WhatsApp İletişim

SOSYAL MEDYA

Copyright © 2022 Biçer Grup Shipping Agency. Tüm hakları saklıdır.